قانون امور حسبي تحريري

1 کالا

  • 10%
    قانون امور حسبی تحریری

    قانون امور حسبی تحریری

    تومان۱۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰
    درمجموعه حاضر کوشش شده با ذکر مواد مرتبط، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و واژگان دشوار، ذیل هریک از مواد این قانون به شناخت بیشتر و ارتباط مواد آن با سایر مواد قانونی کمک کرد.