قانون امور حسبي نموداري

1 کالا

  • 10%
    قانون امور حسبی مصوب1319/4/2نموداری

    قانون امور حسبی مصوب1319/4/2نموداری

    تومان۱۷,۵۰۰ تومان۱۵,۷۵۰
    از آنجایی که در آزمون های حقوقی، قانون به عنوان منبع اصلی معرفی می شود و طرّاحان سؤال نیز با اتکا به منطوق و مفهوم قانون اقدام به طرح سؤال می نمایند ، تصمیم گرفته شد تا با طرحی کاملا ابتکاری متن قانون را بدون اینکه دخل و تصرّفی در الفاظ و عبارات قانونی برده شود در قالب نمودار ، جدول ، مشخص نمودن کلمات و اصطلاحات مهم آزمونی دسته…