500 پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده زبان عمومي(واژگان و درک مطلب) = 500 Test of General Language (Vocabulary and Comprehension)

1 کالا