قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نموداری

10%

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نموداری


تومان۴,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰

تخفیف : 400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

بررسی اجمالی محصول

از آنجایی که در آزمون های حقوقی، قانون به عنوان منبع اصلی معرفی می شود و طرّاحان سؤال نیز با اتکا به منطوق و مفهوم قانون اقدام به طرح سؤال می نمایند ، تصمیم گرفته شد تا با طرحی کاملا ابتکاری متن قانون را بدون اینکه دخل و تصرّفی در الفاظ و عبارات قانونی برده شود در قالب نمودار ، جدول ، مشخص نمودن کلمات و اصطلاحات مهم آزمونی دسته بندی نماییم. علاوه بر آن در این مجموعه ، فراوانی سؤالات آزمون های حقوقی و آراء وحدت رویه ی کاربردی نیز بر مبنای مواد قانونی ذکر شده است.

نقد و بررسی : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نموداری

فهرست:
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی
فصلاول:تعاریف،مصادیقوتشکیلات
فصلدوم:پیشگیریازقاچاق
فصلسوم:قاچاقکالاهایمجاز،مجازمشروط،یارانه ایوارز
فصلچهارمقاچاقکالا هایممنوع
فصلپنجم:قاچاقسازمانیافتهوحرفه ای
فصلششم:جرایممرتبط
فصلهفتم:مقرراتمربوطبهدستگاهکاشفوکشفکالا
فصلهشتم:مراجعصالحرسیدگیبهجرمقاچاق
فصلنهم:اموالناشیازقاچاق
فصلدهم:مقرراتعمومی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نموداری”